ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ “ สัมมนาและสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติชั้นสูง NAO Robot ”

โครงการ “ สัมมนาและสาธิตการใช้งานเทคโนโลยีหุ่นยนต์อัตโนมัติชั้นสูง NAO Robot ”

     ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา   ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2559