ส่งมอบติดตั้ง ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม

ส่งมอบติดตั้ง ชุดฝึกระบบนิวแมติกส์เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขต ระยอง