การอบรม “ ชุดปฏิบัติการออกแบบตามแบบจำลอง MATMAP ”

การอบรม “ ชุดปฏิบัติการออกแบบตามแบบจำลอง MATMAP ”
หลักสูตร " comprehensive MATLAB " วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 58 และ

หลักสูตร " comprehensive Simulink " วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 58
ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศร์