โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC)”

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC)”

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559