ผลงานของเรา

Factory Automation Systems (FAS)
ประกอบไปด้วยสถานีต่างๆ  ดังนี้
1. FAS-Distributing Station
2. FAS-Robot Drilling Station
3. FAS-Vision Station
4. FAS-Testing Station
5. FAS-Sorting Station