ผลงานของเรา

บริษัทในเครือ BTAC Group


บ. ออโตเฟ็กซิเบิ้ล แอ็ดว้านซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด http://www.autoflexible.com/

บ. บีแทค อินดัสเตรียล ออโตเมชั้น จำกัด http://www.btacia.co.th